KVANTLED Service

SERVIS A OPRAVY: Všeobecné obchodné podmienky

Podaním žiadosti o servis zákazník súhlasí so všeobecnými obchodními podmienkami.

Pokiaľ sa po prevzatí zariadenia na opravu/údržbu preukáže, že zariadanie má skryté vady alebo vady neuvedené zákazníkom, KVANTLED vytvorí novú cenovú ponuku a odovzdá ju zákazníkovi na schválenie.

Dĺžka servisu: Všetky časy poskytnuté spoločnosťou KVANTLED sú orientačné. Skutočná doba opravy sa môže líšiť, čo záleží hlavne od zistení po prevzatí zariadenia a dostupnosti náhradných dielov.

KVANTLED nepreberá zodpovednosť za nezabalené/nevhodne zabalené zariadenie a teda nemôže niesť zodpovednosť za žiadnu potenciálnu škodu. Pokiaľ zákazník nepoužije originálne balenie na zariadenie, preberá zákazník zodpovednosť za škody pri vrátení zariadenia.

V súvislosti s každou požiadavkou a opravou je zákazník zodpovedný za všetky dáta ktoré môžu byť v zariadení uložené. KVANTLED nemôže prebrať zodpovednosť za strátu alebo poškodenie týchto dát.

Príslušenstvo zariadenia, ktoré nieje uvedené v požiadavke na opravu, nemôže byť spätne požadované od spoločnosti KVANTLED. KVANTLED sa zaručí zo to, aby všetky zariadenia a príslušenstvo zverené od zákazníka na servis/údržbu boli chránené pred krádežou a požiarom. Inú formu zodpovednosti KVANTLED nepreberá.

ZÁRUKA: Opravy robené spoločnosťou KVANTLED sú kryté 3 mesačnou záručnou dobou. Záruka sa vzťahuje na časti zariadenia, na ktorých KVANTLED pracoval. Stopy poškodenia od zákazníka, škody spôsobené tekutinou alebo prúdové poškodenie túto záruku porušia.

Pre zariadenie v záruke platí záruka výrobcu. Všetky náklady spojené s opravou a údržbou zariadenia spoločnosťou KVANTLED ,ktoré niesu obsiahnuté v záruke od výrobcu, budú fakturované spoločnosťou KVANTLED zákazníkovi. Zariadenia, ktoré patria pod továrenskú záruku, budú po oprave vrátené zákazníkovi na účet spoločnosti KVANTLED.

Prevzatie alebo odovzdanie zariadenia zákazníkom alebo jeho oprávneným zástupcom vyjadruje súhlas a schválenie stavu zariadenia.

Pokiaľ si zákazník neprevezme zariadenie po dobu 1 mesiaca alebo dohodnutej doby od skončenia opravy/údržby, má KVANTLED právo predať zariadenie a použiť sumu (bez dane) na úhradu nákladov spojených s vykonanou službou. Rozdiel v sume, pokiaľ existuje, bude vrátený na bankový účet poskytnutý zákazníkom.